För en lite mer hållbar värld

Due Diligence – värdeskapande för både köpare och säljare

Due Dilligence-processen syftar till att skapa trygghet för köpare och säljare inför en överlåtelse. En väl genomförd Due Dilligence (DD) uppfyller även lagkraven om upplysningsplikt respektive undersökningsplikt.

Genom att objektet (fastighet eller verksamhet) granskas kan eventuella osäkerheter eller risker belysas, värderas och omhändertas antingen innan överlåtelsen genomförs eller i överlåtelseavtalet.

DD-granskningar har länge genomförts avseende ekonomi och juridik. När miljöbalken trädde ikraft 1999 infördes en ny regel kallad ”det solidariska ansvaret” som innebär att var och en som köper en fastighet eller verksamhet kan bli ansvarig för att undersöka eller åtgärda eventuella föroreningar. Miljöbalken aktualiserade därmed genomförande av Miljö-DD i samband med förvärv.

Due Diligence vid förvärv & försäljning

Att genomföra en DD-undersökning skapar trygghet för både köpare och säljare. Som säljare är det till exempel värdefullt att ha ett kvitto på att objektet inte var förorenat vid överlåtelsen. Som köpare är det värdefullt att slippa obehagliga överraskningar efter övertagandet. Ytterligare en fördel är att både säljare och köpare blir medvetna om de konsekvenser som förvärvet medför och därmed minimeras risken för framtida konflikter mellan säljare och köpare.

Patrik Sundberg har arbetat med DD-granskningar avseende miljö sedan miljöbalken trädde ikraft och kan även erbjuda DD-granskning avseende socialt ansvar. Tillsammans med våra partners kan vi även erbjuda teknisk DD och arbetsmiljö-DD.   

Genomförande av en DD-undersökning

En DD-undersökning genomförs i flera steg (så kallade faser). Fas1-undersökningen är en övergripande studie där bakgrundsinformation samlas in och utvärderas. Inom ramen för undersökningen genomförs oftast även ett platsbesök, vilket omfattar intervjuer och okulär granskning. Resultatet av Fas1-undersökningen sammanställs i en rapport som innehåller ekonomisk värdering av identifierade risker, slutsatser och rekommendationer.  

I många fall räcker det att genomföra en Fas1-undersökning. I en del fall identifieras risker med stora ekonomiska osäkerheter och då kan det vara lämpligt att genomföra en Fas2-undersökning. Fas2-undersökningen omfattar vanligen provtagning av mark och grundvatten, men kan även omfatta andra undersökningar eller utredningar. Fas2-undersökningen kan till exempel syfta till att identifiera föroreningar eller utesluta risk för föroreningar och/eller att ge underlag för kostnadsuppskattning av en identifierad risk.

Omfattningen av en DD anpassas efter de behov som föreligger i respektive överlåtelse. Några exempel på omfattning DD-processen är:

Due Diligence Miljö

En miljö DD kan omfatta granskning av lag- och myndighetskrav, samt potentiellt förorenade områden och miljöstörande ämnen i byggnadsmaterial.

Due Diligence Arbetsmiljö

En arbetsmiljö DD kan omfatt granskning av lag- och myndighetskrav, samt risker för arbetsrelaterade skador hos medarbetarna.

Due Dilligence Teknik

En teknisk DD kan omfatta granskning av byggnader, installationer som tillhör byggnaden och brandskydd.

Due Diligence Socialt ansvar

En DD inom området socialt ansvarstagande kan omfatta ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter kopplade till hållbar utveckling. Inom socialt ansvarstagande finns ett flertal lagkrav, men det är främst internationella uppförandenormer och standarder som är fokus för denna typ av DD. Risker kopplade till socialt ansvarstagande är främst relaterade till image- och varumärkesfrågor.