För en lite mer hållbar värld

Hållbart företagande/CSR

Att arbeta med organisationens hållbarhetsarbete innebära att arbeta med organisationens framgång både i närtid och på lång sikt. Redan idag finns det möjlighet att bygga ett starkt varumärke och profilera sig som en hållbar aktör. Allt fler kunder, främst inom den offentliga sektorn och bland de privata konsumenterna ställer krav på och värdesätter ett aktivt hållbarhetsarbete. Sundberg Sustainability har i flera uppdrag assisterat företag med att uppfylla hållbarhetskrav för att möjliggöra för dem att kunna offerera och sälja sina produkter där hållbarhetskrav ställts. 

På lång sikt är hållbarhetsarbetet en överlevnadsstrategi. I en värld där tillgången på naturresurser successivt krymper och där de sociala och ekonomiska orättvisorna är gigantiska blir det de som lyckats anpassa sin verksamhet till råvarutillgången och hänsyn till medmänniskor som överlever.   

Det finns ett flertal olika metoder för att arbeta med hållbar utveckling. Några exempel är:

Metoderna ovan tillför olika värden. Beroende på organisationens förutsättningar och syfte med hållbarhetsarbetet kan en eller ett par av metoderna vara mer lämpliga att arbeta med. Sundberg Sustainability har arbetat med ISO 26 000, GRI, FN:s globala mål, Det Naturliga Stegets metodik och märkningar, enskilt eller i olika kombinationer i olika uppdrag.

Sundberg Sustainability erbjuder assistans i:

Strategiskt hållbarhetsarbete

Det strategiska hållbarhetsarbetet handlar för många om att skapa en förståelse för framtidens förutsättningar, att bygga upp en kunskap om och skapa en gemensam plattform för vad hållbar utveckling innebär. Utifrån denna grund kan organisationens målbild ritas upp och organisationens strategi kan formuleras. I många fall är Det Naturliga Stegets metodik ett bra verktyg att använda vid utveckling av organisationens hållbarhetsstrategi. 

Hållbarhetsredovisning

Att upprätta en hållbarhetsredovisning är både ett sätt att öka kunskapen om organisationens hållbarhetsprestanda, samtidigt som det är ett sätt att kommunicera sitt hållbarhetsarbete och därigenom tillföra värde till organisationen. Som så ofta är det en fördel om organisationen som ska hållbarhetsredovisa också genomför majoriteten av arbetet med att ta fram underlag för redovisningen. Under processens gång kan det samtidigt vara skönt att ha ett bollplank. Sundberg Sustainability kan utgöra bollplank och assister med bland annat. 

Vi genomför företagsanpassade utbildningar i hållbarhetsredovisning. Utbildningen genomförs under en heldag och ni kan med fördel ta med samtliga medarbetare som kommer bli delaktiga i arbetet med att ta fram underlag till hållbarhetsredovisningen. Utbildningen skapar förståelse för vad arbetet innebär och vad det ska resultera i och medför att det går betydligt smidigare att upprätta en hållbarhetsredovisning.

Riskanalys och leverantörsbedömning

Det finns ingen begränsning för hur mycket resurser som kan läggas på hållbarhetsarbetet i en organisation, det finna alltid möjlighet att göra mer. För att insatsen ska bli rimlig är det viktigt att prioritera och att fokusera på rätt saker. Denna prioritering görs dels genom intressentdialogen och väsentlighetsanalysen. Även riskanalysen är ett viktigt underlag för att prioritera resurserna. En riskanalys kan avse olika frågor. Ett exempel är leverantörer och svarar på hur organisationen ska prioritera arbetet med tex. leverantörsbedömning. 

Själva leverantörsbedömningen kan genomföras på flera sätt. Ambition och genomförande av leverantörsbedömningar kan med fördel styras av resultatet av riskanalysen.