För en lite mer hållbar värld

Lag- och myndighetskrav

Lagar revideras och kompletteras varje år och nya krav tillkommer. Förutom Svenska regler påverkar vi mycket av nya regler från EU. 

Myndigheterna strävar efter att driva utvecklingen framåt och ställer nya krav på företag.

För närvarande är det bland annat krav kopplade till kemikalier, utsläpp till vatten och förorenade områden som medför mycket arbete för många företag. Sundberg Sustainability har 20 års erfarenhet av att arbeta med lag- och myndighetskrav och kan assistera med bland annat.

  • Lagbevakning miljö & arbetsmiljö

  • Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

  • Anmälningsärenden

  • Periodisk undersökning och förstagångsundersökning

  • Egenkontroll/kontrollprogram

  • Riskanalys

  • Bullermätning

  • Utredning av utsläpp till luft och vatten

  • Kemikalieregister, enkelt i excel eller i en databas